Ödeme Formları Listesi

3D Secure ile abonelik başlatmak için kullanılabilecek formların listesini dönen servistir. Bu servisteki formların id değerleri ile 3D Secure ödeme linki oluşturulabilir.

GET https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list

Örnek İstek

Curl
Php
Swift
Java
Python
C#
curl --location --request GET 'https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list' \
--header 'AccessKey: **' \
--header 'AccessSecret: **' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Language: en'
$curl = curl_init();
curl_setopt_array($curl, array(
CURLOPT_URL => "https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list",
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_ENCODING => "",
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
"AccessKey: **",
"AccessSecret: **",
"Content-Type: application/json",
"Language: en"
),
));
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $response;
import Foundation
var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list")!,timeoutInterval: Double.infinity)
request.addValue("**", forHTTPHeaderField: "AccessKey")
request.addValue("**", forHTTPHeaderField: "AccessSecret")
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
request.addValue("en", forHTTPHeaderField: "Language")
request.httpMethod = "GET"
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
guard let data = data else {
print(String(describing: error))
return
}
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
semaphore.signal()
}
task.resume()
semaphore.wait()
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
.build();
Request request = new Request.Builder()
.url("https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list")
.method("GET", null)
.addHeader("AccessKey", "**")
.addHeader("AccessSecret", "**")
.addHeader("Content-Type", "application/json")
.addHeader("Language", "en")
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();
import requests
url = "https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list"
payload = {}
headers = {
'AccessKey': '**',
'AccessSecret': '**',
'Content-Type': 'application/json',
'Language': 'en'
}
response = requests.request("GET", url, headers=headers, data = payload)
print(response.text.encode('utf8'))
var client = new RestClient("https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("AccessKey", "**");
request.AddHeader("AccessSecret", "**");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Language", "en");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);

Servis Cevabı

{
"meta": {
"requestId": "MacBook-Pro.local-REQ-5e7dd1fa02c38",
"httpStatus": 200
},
"result": {
"form": [
{
"id": 1,
"uniq_id": "test",
"create_date": "2020-03-10 13:17:23",
"status": 1,
"name": "Subscription Form",
"lang": "user",
"sms_confirmed": 1,
"show_saved_card": 1,
"show_email_field_success": 1
}
]
}
}

Cevap Parametreleri

Alan
Açıklama
status
Eğer 1 ise form aktif durumdadır. 0 ise form pasif duruma getirilmiştir.
uniq_id
Takım tarafından bu form için verilen özel anahtardır.
name
Form adı
lang
Formun kullanıcıya gösterileceği dildir. Eğer "null" ya da "user" ise kullanıcıya en uygun dil gösterilecektir.
sms_confirmed
Ödeme işlemine başlamadan önce GSM numarası doğrulama işleminin açık ya da kapalı olması ayarıdır. 1 ise açık, 0 ise kapalıdır.
show_saved_card
GSM doğrulaması yapmış kullanıcıların kayıtlı kredi kartı varsa bu kartlar ile ödeme yapabilmesi ayarıdır. 1 ise açık, 0 ise kapalıdır.
show_email_field_success
Ödeme işleminden sonra kullanıcıdan e-posta adresi istenmesi ayarıdır. 1 ise açık, 0 ise kapalıdır.