Ödeme Formları Listesi

3D Secure ile abonelik başlatmak için kullanılabilecek formların listesini dönen servistir. Bu servisteki formların id değerleri ile 3D Secure ödeme linki oluşturulabilir.

GET https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list

Örnek İstek

Curl
Php
Swift
Java
Python
C#
1
curl --location --request GET 'https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list' \
2
--header 'AccessKey: **' \
3
--header 'AccessSecret: **' \
4
--header 'Content-Type: application/json' \
5
--header 'Language: en'
Copied!
1
$curl = curl_init();
2
3
curl_setopt_array($curl, array(
4
CURLOPT_URL => "https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list",
5
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
6
CURLOPT_ENCODING => "",
7
CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
8
CURLOPT_TIMEOUT => 0,
9
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
10
CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
11
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
12
CURLOPT_HTTPHEADER => array(
13
"AccessKey: **",
14
"AccessSecret: **",
15
"Content-Type: application/json",
16
"Language: en"
17
),
18
));
19
20
$response = curl_exec($curl);
21
22
curl_close($curl);
23
echo $response;
Copied!
1
import Foundation
2
3
var semaphore = DispatchSemaphore (value: 0)
4
5
var request = URLRequest(url: URL(string: "https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list")!,timeoutInterval: Double.infinity)
6
request.addValue("**", forHTTPHeaderField: "AccessKey")
7
request.addValue("**", forHTTPHeaderField: "AccessSecret")
8
request.addValue("application/json", forHTTPHeaderField: "Content-Type")
9
request.addValue("en", forHTTPHeaderField: "Language")
10
11
request.httpMethod = "GET"
12
13
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in
14
guard let data = data else {
15
print(String(describing: error))
16
return
17
}
18
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
19
semaphore.signal()
20
}
21
22
task.resume()
23
semaphore.wait()
Copied!
1
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
2
.build();
3
Request request = new Request.Builder()
4
.url("https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list")
5
.method("GET", null)
6
.addHeader("AccessKey", "**")
7
.addHeader("AccessSecret", "**")
8
.addHeader("Content-Type", "application/json")
9
.addHeader("Language", "en")
10
.build();
11
Response response = client.newCall(request).execute();
Copied!
1
import requests
2
3
url = "https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list"
4
5
payload = {}
6
headers = {
7
'AccessKey': '**',
8
'AccessSecret': '**',
9
'Content-Type': 'application/json',
10
'Language': 'en'
11
}
12
13
response = requests.request("GET", url, headers=headers, data = payload)
14
15
print(response.text.encode('utf8'))
Copied!
1
var client = new RestClient("https://api.zotlo.com/v1/payment/form-list");
2
client.Timeout = -1;
3
var request = new RestRequest(Method.GET);
4
request.AddHeader("AccessKey", "**");
5
request.AddHeader("AccessSecret", "**");
6
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
7
request.AddHeader("Language", "en");
8
IRestResponse response = client.Execute(request);
9
Console.WriteLine(response.Content);
Copied!

Servis Cevabı

1
{
2
"meta": {
3
"requestId": "MacBook-Pro.local-REQ-5e7dd1fa02c38",
4
"httpStatus": 200
5
},
6
"result": {
7
"form": [
8
{
9
"id": 1,
10
"uniq_id": "test",
11
"create_date": "2020-03-10 13:17:23",
12
"status": 1,
13
"name": "Subscription Form",
14
"lang": "user",
15
"sms_confirmed": 1,
16
"show_saved_card": 1,
17
"show_email_field_success": 1
18
}
19
]
20
}
21
}
Copied!

Cevap Parametreleri

Alan
Açıklama
status
Eğer 1 ise form aktif durumdadır. 0 ise form pasif duruma getirilmiştir.
uniq_id
Takım tarafından bu form için verilen özel anahtardır.
name
Form adı
lang
Formun kullanıcıya gösterileceği dildir. Eğer "null" ya da "user" ise kullanıcıya en uygun dil gösterilecektir.
sms_confirmed
Ödeme işlemine başlamadan önce GSM numarası doğrulama işleminin açık ya da kapalı olması ayarıdır. 1 ise açık, 0 ise kapalıdır.
show_saved_card
GSM doğrulaması yapmış kullanıcıların kayıtlı kredi kartı varsa bu kartlar ile ödeme yapabilmesi ayarıdır. 1 ise açık, 0 ise kapalıdır.
show_email_field_success
Ödeme işleminden sonra kullanıcıdan e-posta adresi istenmesi ayarıdır. 1 ise açık, 0 ise kapalıdır.
Last modified 2mo ago